Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos.

1.1. VšĮ „Edukacijos Ambasadoriai” (toliau – „Įstaiga”) gerbdama savo klientų, įskaitant svetainės https://www.verslumoerdvemazeikiuose.lt/ ir subdomenu www.siekdaugiau.lt (toliau – „Svetainė”) lankytojų ir pirkėjų (toliau – „Klientas”), teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų Įstaigos klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Naudodamiesi Įstaigos Svetaine ar paslaugomis ar pirkdami Įstaigos siūlomas informacines prekes, tuo suteikdami Įstaigai savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai pildydami savo duomenis Svetainėje, klientų sistemoje  šalia politikos tekstu pažymi „varnelę”. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti Svetainėje šiuo adresu https://www.verslumoerdvemazeikiuose.lt/privatumo-politika/

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas”), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ”), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ”) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

 1. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos.

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Įstaigos klientas (tame tarpe Svetainės lankytojai), kurio asmens duomenis renka Įstaiga.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6. Duomenų valdytojas – Edukacijos Ambasadoriai VšĮ, įmonės kodas 302942274, registruotos buveinės adresas Pavenčių g. 31-16, LT-89181 Mažeikiai. Telefono numeris: +37068246099, elektroninis paštas: [email protected]

2.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 1. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

3.1. Įstaiga renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, užsakymo detalės, mokėjimų būdus, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes. Duomenų valdytojas išsaugo komentarus ir atsiliepimus, jei juos parašote. Kai lankytojai rašo komentarus tinklalapyje, mes renkame duomenis, matomus komentaro paskelbimo formoje, o taip pat lankytojo IP adresą bei naršyklės vartotojo įrašą, kad apsisaugotume nuo brukalų. Jūsų asmens duomenys yra saugomi Įstaigos mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų pasibaigus bendradarbiavimui.

3.2. Surinktus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje, Įstaiga ir toliau tvarko, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan. Šie duomenys yra saugomi Įstaigos mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

 1. Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

4.1. Įstaiga tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: Įstaigos klientų identifikavimui jos informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, paslaugų ar prekių pirkimo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimui, prekių pristatymo įvykdymui ir administravimui, susisiekimui su Jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

 1. Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

5.1. Įstaiga užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 1. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės.

Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu: [email protected], siunčiant paštu, adresu: Pavenčių g. 31-16, LT-89181 Mažeikia).

6.1. Tinkamai patvirtinus savo tapatybę:

6.1.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,

6.1.2. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,

6.1.3. reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys,

6.1.4. reikalauti, kad Įstaiga ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:

6.1.4.1. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

6.1.4.2. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

6.1.5. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

6.1.6. Ir kitais Reglamente nustatytais pagrindais;

6.1.7. reikalauti, kad Įstaiga apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

6.1.8. gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Įstaigai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti Įstaigos perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui); 

6.1.9. nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

 1. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.1. Mes Jums siųsime Įstaigos naujienlaiškius el. paštu ir / arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės, tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis.

7.2. Šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas.

7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

 1. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

8.1. Įstaigos darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų.

8.2. Įstaiga gali pateikti Jūsų asmens duomenis: teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

8.4. Mes priimame apmokėjimus naudodami Neopay, todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Neopay. Norint gauti daugiau informacijos, prašome peržiūrėti Neopay privatumo politiką.

8.9. Pažymime, kad aukščiau nurodytas duomenų tvarkytojas turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

8.10. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Įstaigos leidimo.

8.11. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.

 1. Naudojami slapukai

9.1. Siekiant pagerinti Jūsų patirtį lankantis Svetainėje, naudojame slapukus. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto Svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę lankytojams. Apsilankę interneto Svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Svetainėje naudojame šiuos Slapukus: Google Analytics; Facebook Pixel.

 1. Svetainėje pateikiamos nuorodos.

10.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

 1. 11. Mokėjimai

11.1. www.verslumoerdvemazeikiuose.lt nekaupia prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų. Internetinės parduotuvės www.verslumoerdvemazeikiuose.lt pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda pačių bankų puslapiuose, todėl Įstaigai ši informacija neprieinama.

 1. Kaip keičiama privatumo politika

12.1. Privatumo politikos nuostatos peržiūrimos ir atnaujinamos pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą.

12.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai publikuojami adresu: https://www.verslumoerdvemazeikiuose.lt/privatumo-politika/ ir įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami www.verslumoerdvemazeikiuose.lt

12.3. Jeigu jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos pakeitimais, jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu [email protected] arba paprastu paštu).

Įstaigos privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2023-10-24

Ar esi pasiruošęs sukurti sėkmingą verslą?